Serra

Cuntatos

Pro cuntatare in deretura sa sotziedade editoriale e pedire informatziones iscrie·nos compilende su mòdulu a suta. T'at a cuntatare a presse unu responsàbile nostru.
Leghe sa informativa nostra a subra de sa privatesa

Propostas editoriales

Nos cheres propònnere unu manuscritu o un'idea editoriale?
Ammentende·ti chi sa sotziedade editoriale – francu carchi casu particulare – no atzetat manuscritos in pabiru, ti cumbidamus a imbiare s'òpera, cumpleta de una sinossi curtza e un’ischeda biogràfica de s’autore, mègius si in unu file ùnicu in formadu PDF o testuale (.doc, .odt, .rtf), mandende·nos una email a proposal@nor-web.eu

A dolu mannu nostru, pro su muntone de materiale chi retzimus ogna chida, amus a torrare risposta a sas propostas chi nos ant a interessare ebbia. Duncas si no as a retzire risposta intro de 9 (noe) meses, cheret nàrrere chi sa proposta tua no interessat.

NOR di Francesco Diego Cheratzu

Sos ufìtzios de sa NOR sunt in bia Lombardia 11, in Ghilarza, Sardigna.

Indiritzu:

Via Lombardia 11, 09074 Ghilarza

Telèfono:

+39 070 868051

+39 070 868051

Indiritzos de posta eletronica:

Informatziones de caràtere generale
info@nor-web.eu
Informatziones o comunicatziones chi pertocant sa promotzione
communication@nor-web.eu
Propostas editoriales
proposal@nor-web.eu