Serra

NOR Edizioni

Addae làcanas

Chie semus

NOR naschet comente sotziedade editoriale digitale in su 2010. Dae su 2012, finas si at mantènnidu s'impostatzione originària, at ismanniadu s'oferta cun publicatziones in pabiru, imprenta a rechesta e multimediale. In catàlogu, in sa colletzione "Le Grazie" e in formadu eBook, podides agatare totu sas òperas de su Prèmiu Nobel Grazia Deledda in italianu e calicuna in àteras limbas europeas.
NOR non creet in sas làcanas culturales e linguìsticas.

Nor/nur, boghe indoeuropea chi cheret nàrrere 'lughe'.

Sotziedade Editoriale

Francesco Cheratzu

Fundadore e titulare.
Pro ddu cuntatare iscrìere a: admin@nor-web.eu

S'iscuadra nostra

S'istrutura organizativa

Francesco Cheratzu

Dot. Francesco Cheratzu

Diretore editoriale e responsàbile amministrativu

Daniele Lara

Dot. Daniele Lara

Redatore e gràficu editoriale

Andrea Garau

Dot. Andrea Garau

Redatore, como est faghende unu dotoradu comente dischente